Donate The Red TeamThông Tin Donate

Chú ý!
Mỗi đóng góp của các bạn góp phần giúp dịch giả chúng tôi có động lực để đẩy nhanh các bản Việt hóa tới tay các bạn!

Thông tin chuyển khoản:
Các bạn hãy quét mã QR và nhập thông tin chuyển khoản: "Tên game" sau đó hãy gửi vào discord tại đây.
để nhận role thành viên trải nghiệm trước nếu có dự án trọng điểm.
THE RED TEAM THE RED TEAM
.